شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی aggression به فارسی :

پرخاشگری. اصطلاحی بسیار کلی برای انواع گوناگونی از اعمال همراه با حمله و خصومت و خشونت.

پرخاشگری

پرخاشگری

پرخاشگری

رفتاری که هدف آن آسیب رساندن به دیگری باشد. {پرخاشگری خصمانه ، پرخاشگری وسیله ای}.