شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی ego defense mechanisms به فارسی :

مکانیسم دفاعی ایگو. الگوهای رفتار محافظتی ارگانیسم که برای دفاع در مقابل آگاهی از آنچه اضطراب برانگیز است طرحریزی شده است.