شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی regression به فارسی :

برگشت (رگرسیون)، واپس روی

واپس روی

واپس روی

مکانیزمی دفاعی که برگشتن به دوره زندگی پیشین که کمتر ناکام کننده بوده و نشان دادن رفتارهای بچگانه را که مشخصه آن دوران امن تر بوده است شامل می شود.

واپس روی

بازگشت به شیوه های پاسخدهی ابتدایی تر و کودکانه.

واپسروی

واپس روی

پسرفت

یکی از سازوکارهای دفاعی فرویدی که در طی آن در پاسخ به اضطراب ، فرد به اشکال کودکانه و ابتدایی تر رفتار بازگشت می کند.