شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی pleasure principle به فارسی :

اصل لذت

اصل لذت

اصل لذت

اصلی که نهاد مطابق با آن عمل می کند تا از درد اجتناب کرده و لذت را به حداکثر برساند.

اصل لذت

اصل لذت

انگیزه نهاد برای جستجوی لذت و پرهیز از درد ، بدون در نظر گرفتن پیامدهای حاصل.

اصل لذت