شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی preoperational stage به فارسی :

مرحله پیش عملیاتی

دومین مرحله از رشد شناختی (سنین 2 تا 7 سال) در نظام پیاژه. در این مرحله کودک می تواند در قالب نمادها بیندیشد ، ولی هنوز برخی قواعد و عملیات نظیر نگهداری ذهی را درک نمی کند. {نگهداری ذهنی}.

مرحله پیش عملیاتی

مرحله پیش عملیاتی

دومین مرحله رشد شناختی از دیدگاه پیاژه (2 تا 7 سالگی) ، که در طی آن کودک تا حدودی بر نمادها چیرگی می یابد.