شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی concrete operational stage به فارسی :

مرحله عملیات عینی

سومین مرحله از رشد شناختی در نظریه پیاژه (سنین 7 تا 12). در این مرحله ، کودک از قدرت تفکر منطقی برخوردار می شود و به مفاهیم مربوط به نگهداری ذهنی دست می یابد. {نگهداری ذهنی}