شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reversibility به فارسی :

برگشت پذیری

مفهومی مبنی بر آن که هر عملیاتی ، عملیات متضادی دارد که آن را معکوس می کند

بازگشت پذیری

یک ویژگی مهم عملیات ذهنی که به فرایند بازگشت فکر اشاره می کند. برای مثال ، شخص می تواند به طور ذهنی مایعی را از ظرفی به ظرفی دیگر بریزد و بعد این عمل را با برگرداندن مایع به ظرف اول بازگشت دهد. بازگشت پذیری عملیات ذهنی شرط لازم برای درک مفهوم بقا یا نگهداری ذهنی است.

بازگشت پذیری

بازگشت پذیری