شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی strucrural model به فارسی :

الگوی ساختاری

مدلی از الگوهای ارتباط مورد انتظار میان مجموعه ای از متغیرها. الگوی مورد نظر بر بنیان یک نظریه در مورد نحوه ارتباط یک متغیر با متغیر دیگر استوار است.

الگوی ساختاری

مدلی از الگوهای ارتباط مورد انتظار میان مجموعه ای از متغیرها. الگوی مورد نظر بر بنیان یک نظریه در مورد نحوه ارتباط یک متغیر دیگر استوار است.