شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی systematic variance به فارسی :

واریانس نظامدار

پراکندگی در مجموعه ای از نمره ها که ناشی از متغیر مستقل است ؛ از نظر آماری پراکندگی میانگین هر گروه از میانگین کل تمام آزمودنی ها.

واریانس نظامدار

پراکندگی در مجموعه ای از نمره ها که ناشی از متغیر مستقل است ؛ از نظر آماری پراکندگی میانگین هر گروه از میانگین کل تمام آزمودنی ها.