شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی regression toward the mean به فارسی :

رگرسیون به طرف میانگین

بازگشت به سوی میانگین

بازگشت آماری نیز نامیده می شود ؛ اصلی که در آن نمره های افراطی در یک متغیر هنگامی که متغیر دوم اندازه گیری می شود ، به سوی میانگین گرایش پیدا می کنند.

بازگشت به سوی میانگین

بازگشت آماری نیز نامیده می شود ؛ اصلی که در آن نمره های افراطی در یک متغیر هنگامی که متغیر دوم اندازه گیری می شود ، به سوی میانگین گرایش پیدا می کنند.