شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی factorial design به فارسی :

طرح عاملی

طرحی که در آن تمام سطوح یک متغیر مستقل با تمام سطوح متغیر های مستقل دیگر ترکیب می شود. طرح عاملی ، امکان بررسی جداگانه اثرهای اصلی و تعاملی دو یا چند متغیر مستقل را فراهم می کند.

طرح عاملی