شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی path analysis به فارسی :

تحلیل مسیر

روشی برای تهیه الگوهای ممکن ارتباط در مجموعه ای از متغیرهای مورد بررسی که با روش غیرآزمایشی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

تحلیل مسیر