شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی factor analysis به فارسی :

تحلیل عوامل

روش آماری مورد استفاده در آزمون سازی و تفسیر نمره های مجموعه آزمونها. به کمک این روش ، پژوهشگر می تواند کمترین تعداد عوامل مورد نیاز برای تبیین ضرایب همبستگی بین نمره های آزمونهای یک مجموعه آزمون را محاسبه کند. {عامل اختصاصی ، عامل عمومی}.

تحلیل عاملی

روشی آماری براساس همبستگی بین چند مقیاس ، که ممکن است برحسب عوامل اصلی توضیح داده شوند.

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی

تحلیل عوامل