شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی theory به فارسی :

نظریه، نگرش، دیدگاه

نظریه

تبیینی که حاصل تعداد زیادی مشاهده است و به پژوهشگر نشان می دهد که در کجا به دنبال اطلاعات بیشتر بگردد. یا ، طبق نظر پوپر ، یک راه حل پیشنهادی برای یک مسئله است.

نظریه

مجموعه مفروضات و اصول بدیهی به منظور تفسیر داده های موجود و پیش بینی رویدادهای جدید ؛ معمولاً بر گستره ی وسیعی از پدیده ها قابل اطلاق است.

نظریه

توجیه غیرقطعی اطلاعات و داده های مشاهده شده.