شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی logical deductive hypotholical doductive به فارسی :

منطقی قیاسی (فرضیه ای-قیاسی)

نظریه ای که متشکل از اصول موضوع و قضایاست. اصول موضوع فرض هایی هستند که مستقیماً قابل وارسی نیستند ؛ قضایا از اصول موضوع استخراج می شوند ، و می توان آنها را به طور آزمایشی وارسی کرد. اگر آزمایشی که برای وارسی قضیه ای طراحی شده نتیجه مورد انتظار بدهد ، نظریه تضعیف می شود. یک نظریه فرضیه ای- قیاسی براساس شواهد تجربی همواره در حال تغییر است.