شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی assimilation به فارسی :

درون سازی (جذب و تحلیل در فیزیولوژی)

درون‌سازی، جذب

معنی اساسی این اصطلاح عبارتست از فروبردن، جذب کردن یا جزئی از خود گردانیدن.

جذب ، (درون سازی)

پاسخ دادن به محیط فیزیکی بر طبق ساخت هایی شناختی موجود. جذب به نوعی جور شدن ساخت های شناختی و محیط فیزیکی گفته می شود. جذب را می توان تا حدی دانستن (knowing) یا بازشناسی (recognition) دانست.

درونسازی

درون سازی

براساس نظریه پیاژه ، فرایند فراگیری اطلاعات جدید از طریق کاربرد ساختارهای موجود در پاسخ به محرک های تازه.

درون سازی

اندریافت شی یا رویداد تازه به درون طرحواره ی موجود ؛ در نظریه رشدشناختی پیاژه. {برون سازی}.

درون سازی (جذب)