شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی acquisition به فارسی :

اکتساب

اکتساب

کسب اطلاع تازه از مشاهدات.

بطورکلی، به معنی کسب کردن، به دست‌ آوردن و نظایر آن‌ها است و از این لحاظ معادل نارسایی برای اصطلاح یادگیری است. از این نظر در اصطلاح عملیاتی به عنوان تغییر در میزان واکنش تعریف شده و بطور مشخص در اشاره به آن بخش از فرآیند یادگیری بکار می‌رود که ضمن آن افز

فراگیری

{اکتساب}.

فراگیری

فرایندی که از طریق آن اطلاعات ثبت ، کدگذاری ، و ذخیره می شوند.

اکتساب (فراگیری)

آموخته شدن و نیرومند شدن تدریجی یک پاسخ تازه. {شرطی شدن کلاسیک}.

اکتساب، تصاحب

فراگیری، اکتساب