شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی accommodation به فارسی :

برونسازی

انطباق ، برون سازی

تغییر دادن ساخت های شناختی در نتیجه تجربه ای که قابل جذب کردن به ساخت شناختی نیست. انطباق را می توان به طور تقریبی معادل یادگیری دانست

تطابق- بطورکلی هر حرکت یا سازگاری، خواه فیزیکی و خواه روانی که به منظور آمادگی در مقابل محرک‌های ورودی صورت می‌گیرد. غیر از این تعریف، که مفهومی گسترده دارد، اصطلاح مزبور کاربردهای خاصی نیز دارد. (1) در زمینه بینایی، به انطباق شکل عدسی چشم به منظور جبران

برون سازی

براساس نظریه پیاژه ، تطبیق یافتن با اطلاعات تازه از طریق ایجاد ساختارهای جدید در مواردی که ساختارهای قدیمی پاسخگو نیست.

تطابق

قدرت عدسی های چشم برای تنظیم تصویر اجسام

برونسازی، انطباق

انطباق

1- فرایند تغییر نقطه ی کانونی عدسی چشم. 2- فرایند «برون سازی» تجربه ها: تغییر طرحواره موجود برای افزودن بر آن ؛ نظریه رشد شناختی پیاژه. {درون سازی}.

برون سازی (تطابق در فیزیولوژی )