شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی mental test به فارسی :

آزمونهای روانی (ذهنی)

آزمونهای مهارتهای حرکتی و ظرفیتهای حسی ؛ آزمونهای هوش از آزمونهای پیچیده تر برای توانایی ذهنی استفاده می کنند.

آزمون روانی، تست روانی