شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی dream analysis به فارسی :

تحلیل رویا

روشی که تعبر رویاها را برای برملا کردن تعارض های ناهشیار شامل می شود. رویاها محتوای آشکار (رویدادهای واقعی در رویا) و محتوای نهفته (معنی نمادی رویدادهای رویا) دارند.

تحلیل رویا. روشی که در اصل در روانکاوی مورد استفاده قرار گرفت و در آن محتوی رویاها از نظر انگیزه‌های نامکشوف، معانی سمبولیک یا قرائن بازنمایی‌های سمبولیک مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

تحلیل رویا

روشی برای کشف تعارضهای ناهشیار از طریق تفسیر رویاها.