شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی neurosis به فارسی :

روان آزردگی

نوروز

{روان رنجوری}.

روان رنجوری، روان نژندی

روان رنجوری

روان رنجوری (روان نژندی ، نوروز)

فرد مبتلا به این اختلال از حل وفصل اضطرابها و تعارضهای خودناتوان و دچار برخی نشانه های بیمارگون رنج آور مانند وسواس فکری ، وسواس عملی ، هراس و حمله های اضطرابی می شود. روانکاوی ، روان رنجوری را ناشی از به کار گرفتن مکانیسمهای دفاعی به منظور برکنار ماندن از اضطرابی می داند که خود در تعارضهای ناهشیار ریشه دارد. این اصطلاح در چاپ چهارم راهنمای تشخیص و آماری اختلالهای روانی یک مقوله ی تشخیصی محسوب نمی شود. {اختلال اضطرابی ، اختلال وسواس فکری -عملی ، هراسها}.

روان نژندی

{روان رنجوری}.