شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی conflict به فارسی :

تعارض

از نظر هورنای ، ناسازگاری اساسی گرایش های روان رنجور.

تعارض

حضور همزمانِ تکانه ها ، خواستها ، و گرایشهای متضاد یا مانعة الجمع. {دوسوگرایی}.

تعارض، کشمکش

تعارض

تعارض

تعارض