شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی moderator variable به فارسی :

متغیر تعدیل کننده

متغیر میانجی

متغیری که بر ماهیت ارتباط بین دو متغیر دیگر (یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته) تأثیر می گذارد. در یک طرح عاملی ، اثر متغیر میانجی به عنوان تعامل آشکار می شود.