شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی third variable به فارسی :

متغیر سوم

هنگام توصیف ارتباط بین دو متغیر ، متغیر سوم هر متغیر ناخواسته ای فراتر از دو متغیر مورد بررسی است. آزمایش های واقعی ، تأثیر احتمالی متغیرهای سوم را کنترل می کنند.