شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی hypothetico-deductive reasoning به فارسی :

استدلال فرضی- قیاسی

نوعی راهبرد مسئله گشایی عملیات صورتی که طی آن نوجوانان با یک نظریه کلی شامل همه عوامل احتمالی آغاز می کنند که می تواند بر نتیجه یک مسئله تأثیر بگذارد و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کنند.