شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی memory trace به فارسی :

ردِّیاد ، ردِّ حافظه

باقی مانده های یک تجربه محیطی پس از پایان یافتن تجربه.

رد یاد

تغییری فرضی در دستگاه عصبی که در فاصله ی یادگیری و یادآوری یک مطلب ، پایدار می ماند.

اثر حافظه ، رد حافظه