شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی short-term memory به فارسی :

حافظه کوتاه مدت

همچنین حافظه فوری و حافظه اولیه نیز نامیده می شود ؛ حافظه یک تجربه که تنها برای چند ثانیه پس از پایان یافتن تجربه باقی می ماند.