شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی engram به فارسی :

رد عصبی، رد حافظه

ردّ  . این اصطلاح اول بار توسط لشلی (leshley) مورد استفاده قرار گرفت. منظور از ردّ عصبی تغییر پایدار یا نیمه پایدار در نسج عصبی است که در نتیجه تحریک پدید می آید. هنوز روشن نیست از نظر بیوشیمیایی مفهوم این تغییر چیست.

رد عصبی