شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی limbic system به فارسی :

دستگاه لیمبیک

تعدادی ناحیه به هم مرتبط در مغز که به تجربه هیجانی وابسته اند.

دستگاه کناری

دستگاه کناری (دستگاه لیمبیک)

مجموعه ساختارهایی بسیار مرتبط با هیپوتالاموس ؛ موجب نظارت بیشتر بر رفتارهای غریزیِ تحت فرمان آن و ساقه مغز.

دستگاه لیمبیک

{دستگاه کناری}.

دستگاه لیمبیک یا کناری