شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی autonomic nervous system به فارسی :

دستگاه عصبی خودمختار

بخشی از دستگاه عصبی پیرامونی: مسوول تنظیم ماهیچه های صاف (فعالیتهای تنی و غده یی). و متشکل از دو شاخه سمپاتیک و پاراسمپاتیک. {بخش پاراسیمپاتیک ، بخش سمپاتیک ، دستگاه عصبی پیرامونی}.

دستگاه عصبی خودمختار