شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی mantra به فارسی :

کلام خدایی

مراقبه متعالی

از اقسام ماهیچه موجود در اندامهای گوارشی ، عروق خونی ، و سایر اندامهای داخلی. این ماهیچه ها تحت کنترل دستگاه عصب خودمختار هستند. {ماهیچه قلب ، ماهیچه مخطط}.