شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی sympathetic division به فارسی :

بخش سمپاتیک

بخشی از دستگاه عصبی خودمختار ، شامل زنجیره ای از عقده های عصبی در دو سوی نخاع شوکی با رشته های عصبی برخاسته از قسمت های صدری و کمری نخاع شوکی. بخش سمپاتیک در حالات هیجانی فعال است و تا حدودی در جهت مخالف بخش پاراسمپاتیک عمل می کند.{بخش پاراسمپاتیک}.