شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی ganglion ganglia به فارسی :

عقده عصبی

مجموعه ای از جسم نورونها و سیناپسها که یک مرکز عصبی در خارج از مغز و نخاغ شوکی تشکیل می دهند ، مثلاً عقده های سمپاتیک. {هسته ها}.