شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی corpus callosum به فارسی :

جسم پینه ای

نوار پهنی از رشته های عصبی که دو نیمکره مغز را به هم پیوند می دهد.

جسم پینه ای

دسته بزرگی از تارهای عصبی که دو نیمکره مغز را به هم وصل می کنند.

جسم پینه‌ای

جسم پینه‌ای. یکی از روابط‌های عمده پیوند دهنده در نیم‌کره مغز است.

جسم، سینه ای