شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی automatic nerves system ans به فارسی :

دستگاه عصبی اتونومیک (خودکار). قسمت عمده‌ای از سلسله اعصاب، با دو بخش اساسی، سمپاتیک و پاراسمپاتیک. این سیستم "اتونومیک" نامیده می‌شود چون بسیاری از اعمال تحت کنترل آن خودبخود تنظیم می‌شوند یا بعبارتی "خودمختار" هستند.