شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی endocrine gland به فارسی :

غده درون ریز

غده درونریز

غده بی مجرا یا غده مترشحه داخلی که فرآورده آن مستقیماً وارد جریان خون می شود. هورمونهای غده های درونریز از جمله مواد شیمیایی مهم برای تنظیم فعالیت بدن محسوب می شوند. {هورمون}.