شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی central nervous system cns به فارسی :

سلسله اعصاب مرکزی. قسمتی از سلسله اعصاب که تشکیل یافته است از مغز، نخاع و زائده‌های عصبی مربوط به آن‌ها.

دستگاه عصبی مرکزی

مغز و نخاع در مهره داران. به جز رشته های عصبی و اتصالات پیرامونی آنها. {دستگاه عصبی پیرامونی ، دستگاه عصبی خودمختار.}

دستگاه اعصاب مرکزی