شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی parasympathetic division به فارسی :

بخش پاراسمپاتیک

بخشی از دستگاه عصبی خودمختار که رشته های عصبی آن از قسمت های جمجمه ایی و خاجی نخاع شوکی ریشه می گیرد. این بخش در حالات آرامش و نافعال بدن دست اندر کار است و تا حدودی در جهت مخالف بخش سمپاتیک عمل می کند. {بخش سمپاتیک}.