شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی peripheral nervous system به فارسی :

دستگاه عصبی پیرامونی

بخشی از دستگاه عصبی در بیرون از مغز و نخاع ؛متشکل از دستگاه عصبی خودمختار و دستگاه عصبی تنی. {دستگاه عصبی تنی ، دستگاه عصبی خودمختار}.

دستگاه عصبی پیرامونی