شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی distal به فارسی :

اشاره به دور، دوربرد

محرک دوربرد. محرکی که دور از گیرنده‌ای که بر آن تاثیر می‌کند اعمال می‌شود. در مطالعه ادراکات بین (a) محرک‌هایی که مستقیماً بر گیرنده حسی اثر می‌کنند، مثل نور که بر شبکیه اثر می‌کند، و (b) مجرک‌هایی که در محیط خارج هستند، مثل میز که امواج نور از آن منعکس م