شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی columetric receptors به فارسی :

گیرنده های حجمی

گیرنده هایی فرضی که تصویر می رود مقدار خوراک آب را در پاسخ به حجم خون و مایعات بدن تنظیم کنند. رنین ، ماده ای که کلیه ها وارد جریان خون می کنند ممکن است یکی از اینگونه گیرنده ها باشد. این ماده ، عروق خونی را منقبض کرده و ترشح هورمون آنژیوتنسین را تحریک می کند که خود بر یاخته های هیپوتالاموس اثر می گذارد و ایجاد تشنگی می کند. {گیرنده های راندی}.