شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cone به فارسی :

مخروط (گیرنده مخروطی)

مخروط

مخروط

یاخته ای است اختصاصی در شبکیه چشم ؛ به تعداد زیاد در لکه زرد و به میزان کمتری در سراسر شبکیه. مخروط ها میانجی احساس رنگهای فامی و نیز رنگهای بی فام هستند. {شبکیه ، لکه زرد ، میله}.