شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی hormones به فارسی :

هورمونها

ترشحات داخلی غده های درونریز که از طریق جریان خون در بدن پخش می شود و بر رفتار اثر می گذارد. {غده درونریز}.

هورمون یک ماده شیمیایی که 1-توسط یاخته های خاصی مستقیماً به داخل خون ترشح می شود 2-ترشح آن بوسیله محرک خاصی انجام میشود 3-میزان ترشح آن بستگی به قدرت تحریکی محرک خاصی دارد 4- با غلظت های بسیار کم در خون گردش می کند 5-برروی سلولهای هدف تاثیر می‌گذارد، 6- و

هورمون ها

مواد زیست-شیمیایی که توسط غدد اندوکرین در جریان خون ترشح می شوند و مانند یک دستگاه ارتباط درونی عمل و وظایف سلول های مختلف را به آنها اعلام می کنند.