شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی pancreas به فارسی :

لوزالمعده

لوزالمعده

از اندامهایی که نزدیک معده قرار دارد: به عنوان غده برونریز شیره ی خود ر ا به روده ها می ریزد ، اما برخی یاخته های اختصاصی آن در نقش غده درونریز عمل کرده و هورمون انسولین را وارد جریان خون می کنند. {غده درونریز}.