شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی gonads به فارسی :

غده های جنسی

بیضه های نر و تخمدانهای ماده. به عنوان غده های برونریز در رفتار جفتگیری ، و به عنوان غده های درونریز در خصوصیات جنسی ثانوی و حفظ فعالیت جنسی کارکردی دخالت دارند. هورومونهای نر را آندروژن ، و هورمونهای ماده را استروژن می نامند. {آندروژن ، استروژن ، غده درونریز}

غدد جنسی (گونادها)

غدد جنسی شامل تخمدان ها و بیضه ها.