شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی osmoreceptors به فارسی :

گیرنده های راندی (گیرنده های اسموزی)

یاخته های فرضی در هیپوتالاموس که با تحریک ترشح هورمون کاهش ادرار از غده هیپوفیز ، به آب باختگی پاسخ می دهند. ترشح این هورمون نیز به کلیه ها پیام می دهد که آب را مجدداً جذب کرده ، آن را وارد جریان خون کنند. {گیرنده های حجمی ، هورمون کاهش ادرار}.

گیرنده های اسموزی

{گیرنده های راندی}.