شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی color solid به فارسی :

سه بعدی رنگ نما

بازنمایی سه بعدی ابعاد روانشناختی رنگ به نحوی که فام در پیردامون آن ، اشباع در امتداد شعاع عرضی ، و درخشندگی از تارک تا پایه نمایانده شود. {دایره رنگ}.

سه بعدی رنگ نما