شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی association به فارسی :

همخوانی، تداعی

تداعی، هم‌خوانی، پیوند، ارتباط

ارتباط، پیوند

تداعی

نواحی ارتباطی. مناطقی از مغز که فرض می‌شود "فرآیند‌های روانی عالی" مثل تفکر، استدلال، و نظایر آن‌ها در آن ناحیه روی می‌دهد.

همخوانی، تداعی