شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی association areas به فارسی :

مناطق ارتباطی

مناطقی از قشر مخ که مستقیماً درگیر فرایندهای حسی و حرکتی نیستند ، بلکه کار آنها تنظیم درون داده های رسیده از اندامهای حسی مختلف است و احتمالاً نقشی نیز در یادگیری ، حافظه ، و تفکر بر عهده دارند.

مناطق ارتباطی (مغز)