شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی autistic thinking به فارسی :

تفکر اوتیستیک

{تفکر درخودماندگی}.

تفکر درخودماندگی

نوعی تفکر تداعی گرا که در آن مسیر تفکر بیشتر در کنترل نیازها و امیال اندیشنده است تا واقعیت. {خیالبافی ، دلیل تراشی}.

تفکر درخودمانده، تفکر رؤیایی